การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
นวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน
เข้าสู่ระบบ
* สามารถติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้จากดูแลระบบ
เจ้าของโครงการ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กระทรวง พม.
งบประมาณ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (ติดต่อสอบถาม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน