จังหวัดบุรีรัมย์
นวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน
ดำเนินการโดย : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของโครงการ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กระทรวง พม.
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (ติดต่อสอบถาม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน