การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
นวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน
เจ้าของโครงการ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กระทรวง พม.
งบประมาณ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด (ติดต่อสอบถาม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าสู่ระบบ